CURRICULUM

El currículum vitae és una de les eines més útils i importants a l'hora d'enfrontar-se a la recerca de treball, ja que ÉS LA PRESENTACIÓ DE LA PERSONA.
És la síntesi redactada i ordenada de les dades personals, acadèmiques o formatives i laborals que
acompanya la carta de presentació. S'utilitza sobretot en la primera fase de selecció per a un lloc de treball.
Quan confeccionam un currículum hem de tenir present que estigui BEN PRESENTAT i tot amb el mateix format, que NO SIGUI MOLT LLARG, i finalment, que sigui VERÍDIC I COMPROVABLE.
L'objectiu bàsic que se cerca quan confeccionam un currículum és OBTENIR UNA ENTREVISTA. Per això, la teva candidatura ha de ser la més idònia per al lloc de treball sol·licitat: has d'intentar que tot el teu historial acadèmic i professional s'ajusti al perfil sol·licitat i que encaixi amb cadascun dels requisits que t'exigeixen en la convocatòria, anunci, etc. Per tant, el CV S'HA DE MODIFICAR PER A CADA CANDIDATURA I ADAPTAR-SE A CADA OFERTA LABORAL. Has de tenir tants currículums com ofertes laborals sol·licitades, ja que les dades formatives i/o professionals rellevants per a una feina determinada poden no ser-ho per a una altra.

El curriculum vitae es una de las herramientas más útiles e importantes a la hora de enfrentarse a la búsqueda de trabajo, ya que ES LA PRESENTACIÓN DE LA PERSONA.
Es la síntesis redactada y ordenada de los datos personales, académicos o formativas y laborales que
acompaña la carta de presentación. Se utiliza sobre todo en la primera fase de selección para un puesto de trabajo.
Cuando confeccionamos un curriculum debemos tener presente que esté BIEN PRESENTADO y todo con el mismo formato, que NO SEA MUY LARGO, y finalmente, que sea VERÍDICO Y COMPROBABLE.
El objetivo básico que se busca cuando confeccionamos un curriculum es OBTENER UNA ENTREVISTA. Por ello, tu candidatura debe ser la más idónea para el puesto de trabajo solicitado: tienes que intentar que todo tu historial académico y profesional se ajuste al perfil solicitado y que encaje con cada uno de los requisitos que tiene 'exigen en la convocatoria, anuncio, etc. Por tanto, el CV DEBE MODIFICARSE PARA CADA CANDIDATURA Y ADAPTARSE A CADA OFERTA LABORAL. Debes tener tantos currículos como ofertas laborales solicitadas, ya que los datos formativos y/o profesionales relevantes para un trabajo determinado pueden no serlo para otro.

currículum europeo: EUROPASS